läsa Statistik med Excel 2010 : grunderna epub, pdf

läsa Statistik med Excel 2010 : grunderna epub, pdf

Statistik med Excel 2010 : grunderna

  • Siffra: 143026926393657
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 1449)
  • Paperback : 165 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Excel är i sina statistikdelar underlägsen de stora statistikprogrammen som till exempel Minitab och SPSS. Ändå har Excel fördelar, i varje fall för den som nöjer sig med grundläggande statistiska metoder. Programmet är jämförelsevis billigt och det finns - om inte "överallt" - så i väldigt många datorer. Boken är ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmets statistikfunktioner. Grunderna, alltså. Med dem som bas ska du förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand.
Innehåll
En del allmänt: Vad du förutsätts kunna - Analysis ToolPak - Föra in data i dialogruta- Fel information i programmet - Om filer
Tabeller: Om tabeller - Envägs frekvenstabell - Tabellredigering - Tvåvägstabell - Trevägstabell
Diagram: Om diagram - Stapeldiagram - Diagramredigering - Histogram - Cirkeldiagram - Linjediagram - Punktdiagram
Statistiska mått: Central- och spridningsmått - Percentiler
Behandla variabler: Matematiska funktioner - Sortera - Variabeltransformation - Kodning - Slumptal - Slumpmässigt urval
Sambandsmått: fi-koefficienten - Pearsons koefficient - Rangkorrelation
Fördelnigar: z-poäng - Anpassad normalfördelning - Binomialförelningen
Konfidensintervall: Ett medelvärde - En proportion
Hypotesprövning: Nollhypotes, mothypoteser, signifikansnivå - Ett medelvärde - P-värde, signifikansnivå - Jämföra varianser - Två medelvärden - Parvisa observationer - En proportion - Två proportioner - Korrelationskoefficient - Chitvå, en variabel - Chitvå, två variabler - Chitvå, fyrfältstabell - Fishers exakta test - Binomialtest - Teckentest
Enkel linjär regression
Envägs oberoende ANOVA
Register

Relaterade böcker